Vés al contingut principal

Configuració de les galetes

Fem servir galetes per assegurar les funcionalitats bàsiques del lloc web i per a millorar la teva experiència en línia. Pots configurar i acceptar l'ús de galetes, i modificar les teves opcions de consentiment en qualsevol moment.

Essencials

Preferències

Analítiques i estadístiques

Màrqueting

Condicions d'ús del web Participa.vilanova

Aspectes legals i condicions d’ús del web de participació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Aquesta web té per objectiu promoure la participació ciutadana dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, afavorint un instrument que possibiliti la participació de la ciutadania en els diferents processos impulsats a la ciutat, així com un portal que faciliti l’accés a la informació, el coneixement i la promoció de tots els mecanismes de participació (espais i processos de participació), tant a nivell presencial com digital.


La persona que accedeix a aquest web es compromet a acceptar i acomplir tot el que preveu aquest avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables. També es compromet a fer un ús  lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe.


El web Participa Vilanova és gestionat pel Servei de Participació Ciutadana, amb la col·laboració del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.


A. Àmbit d’aplicació d’aquestes condicions d’ús.

Les condicions d’ús següents per a la participació en el web Participa.vilanova vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. En el moment de registrar-vos us serà sol·licitat que accepteu aquestes condicions.


L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la potestat de modificar les condicions presents per en el web. En aquest lloc web sempre estarà publicada l’última versió d’aquestes condicions. Qualsevol canvi en relació a les condicions d’ús, es notificarà en aquest mateix espai web així com a les persones usuàries de les modificacions quan n’afectin la privacitat i/o la seguretat.


B. Objectiu de la iniciativa.

Mitjançant el web Participa.vilanova l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol promoure una ciutat participativa on veïns, veïnes, entitats i govern municipal contribueixin al bon govern, la convivència i la cohesió social de Vilanova i la Geltrú.


Aquest web vol esdevenir un instrument útil per tal de facilitar el disseny, el seguiment, l’avaluació de les polítiques públiques de la ciutat, tot afavorint mecanismes de debat, de valoració, deliberació, negociació, de priorització i de presa de decisions en aquelles polítiques públiques que passin a ser participades i que tinguin una rèplica digital en el web.


C. Aspectes generals de la participació en el web Participa.vilanova

Hi pot participar qualsevol persona física a partir de 16 anys que s’hagi registrat prèviament en el web Participa.vilanova. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, la persona registrada declara que té 16 anys o més i que les dades facilitades són verídiques. Els majors d’edat dels quals depenen els menors són els responsables de l’actuació d’aquests menors en el web Participa.vilanova.


L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no es fa responsable de l’ús incorrecte del web Participa.vilanova que en facin les persones usuàries o dels continguts que aquestes hi aportin, així com tampoc no es fan responsables de la qualitat, l’originalitat, l’autenticitat, la legalitat o la seguretat d’aquests continguts. Cada persona usuària és responsable d’utilitzar el web correctament, així com de la legalitat dels continguts i de les opinions que hi hagi compartit.


No és permès afegir cap contingut il·legal o no autoritzat al lloc web amb les característiques següents:

  • Continguts il·lícits o constitutius de delicte (injúries, calúmnies, etc.)
  • Informació falsa o amb voluntat manifestament enganyosa.
  • Que infringeixi qualsevol dret de l’Ajuntament o de qualsevol tercera part, com per exemple, el copyright, les marques registrades o altres drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets relacionats.
  • Que sigui un atac contra la intimitat d’una tercera part, com facilitar informació i detalls personals dels participants (nom, telèfon, adreça electrònica o real, imatges no autoritzades) o qualsevol altre informació de caràcter personal.
  • Que contingui virus, troians, robots o altres programes que puguin perjudicar el lloc web o els sistemes de l’Ajuntament o bé el lloc web o el sistema de qualsevol tercera part, o bé que tinguin la intenció d’eludir les mesures tècniques dissenyades per al funcionament correcte del web; que pretengui enviar correu brossa als usuaris o sobrecarregar el sistema;que tingui el caràcter de cadena de missatges, joc piramidal o joc d’atzar;que tingui finalitats comercials.
  • Es descartaran de manera automàtica totes les propostes o aportacions que vagin en contra dels drets fonamentals individuals i col·lectius, i les que no s’adeqüin al marc normatiu vigent.
  • Que faci campanyes promovent el vot massiu per a altres propostes no relacionades amb el procés i el marc de debat, i que creï múltiples usuaris simulant ser persones diferents (astroturfing).
  • S’inhabilitaran tots aquells continguts i/o aportacions que signifiquin un risc per a la seguretat i integritat d’altres persones físiques o bé que siguin valorades potencialment perilloses per a la seguretat ciutadana (aquelles que amenacin la convivència pacífica, l'eradicació de la violència, l'ús pacífic i ordenat de vies i d'espais públics i, en general, evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i contra llurs béns).
  • S’inhabilitaran tots aquells continguts i/o informacions que faci referències a aspectes vinculats a la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; La intimitat i els altres drets privats legítims, els Drets dels Menors d’Edat així com eñ secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.


L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a administrador del web, es reserva el dret a eliminar del web Participa.vilanova les opinions, informacions, comentaris, propostes o arxius que contradiguin aquestes condicions d’ús, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l’objectiu fonamental del web Participa.vilanova.


L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva també la potestat —sense cap avís previ— de suspendre temporalment les activitats d’un participant en el web, desactivar-ne el compte, esborrar-ne el contingut, eliminar-ne el compte o enviar un avís.


L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no es fa responsable del contingut de les aportacions de les persones participants, ni de les reclamacions de tercers que se’n puguin derivar. L’únic responsable és el ciutadà que fa la proposta en sí.


En cap cas l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no serà responsable de l’ús indegut del lloc del web o dels continguts que s’hi comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona física faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat d’aquestes idees, ni sobre els resultats que se’n derivin. En cas que el contingut inclogui un enllaç a un altre lloc web, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i/o perjudicis deguts a l’accés als continguts d’aquest enllaç, ni tampoc pel contingut que hi pugui haver en aquest mateix enllaç. En cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web o en un tercer, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú queda eximit de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que sigui que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa.


D. Funcionament del web

Les persones participants poden accedir i navegar pel web Participa.vilanova lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin participar en un procés caldrà que es registrin prèviament. El registre que permetrà participar en el web fent comentaris en una secció o creant propostes s’ha de realitzar introduint-hi les dades següents: nom d’usuari, correu electrònic, contrasenya i acceptació de les condicions d’ús. A l’usuari/a se li requerirà que verifiqui el seu compte confirmant que té 16 anys o més i, en el cas d’alguns processos, que estigui empadronat o empadronada a Vilanova i la Geltrú. Amb aquesta finalitat es demanaran dades relatives al  DNI i la data de naixement. Aquestes dades seran utilitzades amb l’únic objectiu de verificar el compte, i no s’utilitzaran amb posterioritat amb una altra finalitat que la promoció de la participació ciutadana.


La persona registrada pot interactuar amb el web a través de les diferents funcionalitats habilitades ad hoc per cadascun dels processos de participació (debats, propostes, trobades...).


E. Protecció de les dades personals

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada només es recolliran dades relatives a persones físiques i que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament d’ “Usuaris Web”. 


L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a no comunicar les dades amb terceres persones.


El dret d’accés, la rectificació, la cancel·lació i l’oposició de les dades personals, es podran exercici davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 


F. Condicions pel tractament dels comentaris i propostes dels usuaris.

Les condicions presents regulen els termes aplicables als comentaris i propostes enviats pels usuaris d’aquest web una vegada s’han donat d’alta mitjançant el formulari corresponent.


El contingut no inclou aquelles dades de caràcter personal (excepte el nom públic de l'usuari) que són proporcionades a l'hora de realitzar el registre i la verificació, només inclou els comentaris i propostes proporcionats per l'usuari als quals el públic general tindrà accés. 


No-anonimat: Els i les usuaris/es seran responsables exclusivament dels continguts que publiquin i comparteixin. En aquest sentit, cap comentari, article, pàgina, imatge, vídeo, enllaç, etc, que es publiqui es considerarà anònim.


Publicitat o difusió dels resultats dels processos participatius: L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà difondre els resultats dels processos participatius i elaborar estadístiques i informes, garantint sempre l’anonimat de les dades així com el secret estadístic.


Propietat intel·lectual: Els i les usuaris/es posaran en coneixement de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aquells continguts que estiguin protegits per la normativa de propietat intel·lectual. Els continguts protegits per la propietat intel·lectual que l’usuari aporti a aquest web quedaran subjectes a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA).


Procediment d’avís i de retirada: Qualsevol persona, amb motius raonats, pot sol·licitar la retirada de continguts que incompleixin les condicions d’ús presents a l’administrador del web. La sol·licitud s’adreçarà enviant un correu electrònic a l’adreça participacio@vilanova.cat. L’administrador del web processarà aquestes peticions i es reserva el dret de fer les comprovacions o les verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.


G. Drets d'autor, reutilització de la informació i altres drets sobre el lloc web i els seus continguts

L ’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú respectarà tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el contingut remesos pels usuaris, i no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que es pugui derivar de la publicació, la divulgació i/o la difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels seus titulars legítims o sense l’empara d’algun ús permès per la llei


Confirmar

Si us plau, inicia la sessió

La contrasenya és massa curta.

Compartir